การทำงานราชการนั้น ส่วนใหญ่แล้ว เป็นงานที่ต้องเสียสละเวลาส่วนตัวให้กับงานในหน้าที่ เพราะเงินเดือนของข้าราชการได้มาจากการเก็บภาษีจากประชาชนทุกๆ ประเภท แล้วจึงนำมาจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับข้าราชการ รวมทั้งสวัสดิการ และเงินบำเหน็จ บำนาญอีกด้วย  แต่หลายๆ คนเมื่อสมัครงานราชการ สอบผ่าน และได้รับการบรรจุเข้ารับราชการแล้ว มักจะลืมหน้าที่ของตัวเอง เมื่อมีตำแหน่ง หน้าที่การงานสูงขึ้น มีอำนาจรับผิดชอบมากขึ้น ก็มักจะใช้อำนาจที่มีอยู่ในทางที่ผิด ไม่ว่าจะเป็นการคอร์รัปชั่น หรือใช้หน้าที่ในทางมิชอบ รีดไถประชาชน ค้ายาเสพติด ตัดไม้ ทำลายป่า  ดังนั้น การทำงานราชการ จึงเป็นสเมือนดาบสองคม หากใช้ปราบปราม หรือให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ก็นับว่าเป็นข้าราชการที่ดี สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ  แต่ถ้าใช้อำนาจหน้าที่ไม่ถูกทาง รับเงินสินบน ทำตัวเป็นผู้มีอำนาจมืด ให้ความร่วมมือกับผู้มีอิทธิพล ในทางมิชอบ สุดท้ายก็ต้องถูกออกจากงานราชการ เป็นคนที่หมดอนาคต หลายๆ รายถึงกับถูกตัดสินจำคุก เป็นที่เสื่อมเสียของวงศ์ตระกูล

 


Comments
Leave a Reply